Welkom bij Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank.

het nieuwe bekostigingssysteem voor psychologische behandeling in 2022

Hierbij wil ik u op de hoogte brengen van een nieuwe bekostiging van de GGZ. Per 1 januari  2022 zal de huidige bekostiging niet meer van toepassing zijn en zal het “zorgprestatiemodel”  landelijk worden geïmplementeerd. Hieronder vindt u meer uitleg over de modellen en wat dit  voor gevolgen voor u gaat hebben. 

Het huidige model 

In het huidige model wordt gebruik gemaakt van zogenaamde diagnose-behandelcombinaties  (dbc’s) en basis GGZ-trajecten (afhankelijk van onder meer de complexiteit van de  problematiek). Voor de patiënt wordt een traject aangemaakt die maximaal een jaar open mag  blijven staan. Alle tijden die door de behandelaar of een andere medewerker worden gemaakt  met betrekking tot de patiënt (direct of indirect) worden in dit traject genoteerd. In sommige  gevallen worden meerdere trajecten aangemaakt. Aan het einde van een traject wordt een nota  opgemaakt. Het bedrag van de nota is gebaseerd op een standaardbedrag dat vastgelegd is  door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en afhankelijk is van de diagnosegroep en het aantal  minuten. Het bedrag dat uiteindelijk uitgekeerd wordt door zorgverzekeraars is hier een  percentage van.

Het zorgprestatiemodel 

Het zorgprestatiemodel gaat uit van het bekostigen van losse prestaties. Bij een “prestatie” kunt  u denken aan een intakegesprek, een behandelconsult, een onderzoek, enz. Voor elke prestatie  wordt een standaardbedrag toegekend, ongeacht de door de behandelaar bestede indirecte tijd. Hiermee hoopt men de administratieve lasten te  verminderen en nota’s overzichtelijker te maken voor patiënten en zorgverzekeraars. 

Wat heeft dit voor gevolgen voor u als patiënt?  

Het zorgprestatiemodel heeft een aantal positieve en mogelijk een paar negatieve gevolgen voor  u.  

Zoals eerder aangegeven zal de nota voor u overzichtelijker worden. U kunt makkelijk zien  welke prestaties zijn gemaakt en wat het bedrag is dat daarvoor gerekend wordt. 

Een ander voordeel is dat de nota niet meer lang op zich laat wachten. Tot en met december  2021 wordt de nota pas aan het einde van het traject opgesteld. Volgend jaar zullen nota’s  regelmatig worden verstuurd en zullen de bedragen per keer kleiner zijn. We verwachten de  nota’s maandelijks te zullen versturen maar hierover moeten nog duidelijke afspraken worden  gemaakt. 

Voor patiënten verzekerd bij een niet gecontracteerde verzekeraar (een zorgverzekeraar waar  wij als praktijk gekozen hebben om geen contract mee af te sluiten), zal de maandelijkse nota  wellicht voor meer werk zorgen. Deze patiënten moeten zelf de nota bij de verzekeraar  declareren en het geld aan ons overmaken. Per januari 2022 zal dit dus vaker moeten gebeuren. Het is momenteel nog niet zeker met welke verzekeraars de praktijk volgend jaar een contract zal hebben. Wij raden alle patiënten aan vóór 1 januari 2022 restitutiepolissen  af te sluiten. Dan bent u verzekerd van een hoge vergoeding ongeacht of de praktijk een contract met u zorgverzekeraar heeft of niet. 

Een ander mogelijk nadeel is dat sommige patiënten meer geld kwijt zullen zijn aan het eigen  risico. In het huidige model is een traject maximaal een jaar geldig. Alle verrichtingen die in die  periode worden gemaakt komen in dat traject terecht en vallen daarom onder het jaar waarin het  traject is geopend, ook als het traject doorloopt in het volgende jaar. Bij  het zorgprestatiemodel verdwijnt dit. Het eigen risico zal worden berekend over het jaar waarin  de prestatie plaatsvindt.  

Ook zal vanwege de implementatie van het zorgprestatiemodel alle trajecten van 2021 per 31  december 2021 worden gesloten. Voor patiënten wiens traject bijvoorbeeld per november wordt  geopend betekent dit dat deze voor de maanden november en december het eigen risico van  2021 wellicht moeten betalen (als er in 2021 geen andere medische kosten zijn geweest) en dat  in januari gelijk het eigen risico van 2022 wordt aangesproken. Dit kan bij sommige patiënten  voor hoge kosten in een korte periode zorgen. 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. U vindt meer informatie op  www.zorgprestatiemodel.nl

 

De praktijk biedt Generalistische Basis Geestelijk Gezondheidszorg (GB GGZ). Naast GB GGZ biedt de praktijk ook tot coaching en advies.

De praktijk heeft een hoofdlocatie in Nieuwegein (binnen het GHC Batau-Wijkersloot), en een nevenvestiging in Amsterdam-Buitenveldert (binnen het MC Gelderlanplein)

In Gezondheidscentrum Batau-Wijkersloot (Nieuwegein) werken 4 psychologen: Nadine Gorin-Frank (GZ psycholoog, eerstelijns psycholoog), Simone van Binnendijk, (psycholoog NIP), Petra de Laat (GZ psycholoog) en Annelies van Lier.

In het Medisch Centrum Gelderlandplein (Amsterdam) werken Nadine Gorin-Frank, (GZ psycholoog) en Renée Beer (Klinisch psycholoog, GZ psycholoog).

Nadine Gorin-Frank is de praktijkhouder.

U meldt zich bij haar aan en zij verwijst u door naar een van de samenwerkende psychologen, rekening houdend met de best mogelijke match, uw beschikbaarheid en de wachttijden. Het kan zijn dat twee psychologen samen verantwoordelijk zullen zijn voor uw verdere zorg, een regiebehandelaar en een medebehandelaar. In dat geval overleggen die regelmatig, gedurende de loop van de behandeling over de voortgang.

Binnen de praktijk is er expertise aanwezig in Cognitief gedragstherapie, EMDR, Affect Fobie Therapie ( AFT), Relatie- en Systeemtherapie en Schematherapie.

Behalve in het Nederlands kunnen de gesprekken desgewenst ook in het Frans, Engels of Hebreeuws gevoerd worden.

Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank hanteert geen wachtlijsten.

Voor de huidige wachttijd klik hier

De praktijk is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-18374872.